Розділ I розвиток вітчизняного виробництва для забезпечення продуктивної зайнятості - страница 9

^ ПОРЯДОК
проведення консультацій
1. Будь-яка Сторона має право ініціювати проведення консультацій, які повинні розпочатися протягом п'яти днів після внесення відповідної пропозиції.

2. Порядок проведення консультацій визначається у кожному конкретному випадку за домовленістю Сторін.

3. Тривалість проведення консультацій визначається за згодою Сторін, але не повинна перевищувати 14 календарних днів.

4. Після завершення консультацій остаточні рішення приймаються в межах повноважень кожної із Сторін з урахуванням пропозицій учасників консультацій.

 


Додаток 6
до Угоди 


^ РЕГЛАМЕНТ
здійснення контролю за виконанням Генеральної угоди
1. Контроль за виконанням Генеральної угоди здійснюється спільною робочою комісією Сторін власників і профспілок, яка вела переговори щодо її укладення

2. Засідання спільної робочої комісії Сторін з підбиття підсумків виконання Генеральної угоди скликається за ініціативою однієї із Сторін раз - на півроку після прийняття Сторонами узгодженого рішення щодо дати і місця його проведення та порядку денного

3. З метою визначення стану виконання зобов'язань Сторін за підсумками роботи за відповідний звітний період застосовуються розроблені та узгоджені Сторонами критерії оцінки виконання положень Генеральної угоди

4. З метою підготовки до засідання спільної робочої комісії Сторін з підбиття підсумків виконання Генеральної угоди утворюється спільна робоча група з представників Сторін, яка на основі інформацій Сторони власників та Сторони профспілок здійснює підготовку матеріалів до розгляду ("перелік положень Генеральної угоди, які за спільною оцінкою Сторін визнані такими, що виконані", "перелік положень Генеральної угоди, які за спільною оцінкою Сторін визнані такими, що не виконані", "перелік положень Генеральної угоди в оцінці виконання яких є розбіжності", "перелік положень Генеральної угоди, оцінка виконання яких узгоджена Сторонами")

5. Тиражування погоджених спільною робочою групою матеріалів до засідання здійснюється кожною із Сторін самостійно

6. Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування кожною Стороною окремо. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини повноважних представників (16 осіб) від кожної Сторони

7. Рішення спільної робочої комісії оформлюється протоколом, який підписується особами, які вели засідання та керівником секретаріату спільної робочої комісії

8. До протоколу вносяться прийняті рішення щодо оцінки виконання положень Угоди

9. Перегляд раніше прийнятих рішень щодо оцінки виконання Угоди допускається як виняток лише за спільною згодою Сторін

10. За результатами підбиття підсумків виконання Генеральної угоди кожна із Сторін визначається щодо забезпечення шляхів реалізації взятих зобов'язань та виконання рішень спільної робочої комісії

11. Між засіданнями спільної робочої комісії Сторін Сторонами проводиться оперативний моніторинг виконання положень Генеральної угоди.

12. За результатами оперативного моніторингу кожна із Сторін може звернутися до іншої Сторони із відповідною інформацією про виявлені нею порушення положень Угоди. Зазначене подання є обов'язковим для розгляду Стороною, якій воно подане

13. Сторона, яка отримала інформацію про виявлені факти порушень положень Угоди повинна не пізніше ніж в 30 - денний строк поінформувати іншу Сторону про результати розгляду

14. У разі необхідності за результатами розгляду подання про виявлені порушення положень Угоди може бути ініційовано проведення консультацій у порядку, встановленому додатком 5 до Генеральної угоди

15. За результатами консультацій кожною із Сторін може бути ініційоване скликання позачергового засідання спільної робочої комісії Сторін власників і профспілок з підбиття підсумків виконання Генеральної угоди. Засідання проводиться не пізніше 15 днів з дня його ініціювання

16. Підготовка матеріалів до позачергового засідання спільної робочої комісії Сторін власників і профспілок здійснюється Стороною - ініціатором такого засідання

17. У разі виникнення розбіжностей щодо проведення оцінки виконання положень Генеральної угоди дотримуватися принципів ведення конструктивного соціального діалогу шляхом проведення консультацій, обміну інформацією, тощо з дотриманням положень конвенцій Міжнародної організації праці та законодавства України

 


Додаток 7
до Угоди 


^ РЕГЛАМЕНТ
ведення колективних переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати
1. Ведення переговорів з підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати здійснюється спільною робочою комісією повноважних представників Сторін власників і профспілок (далі - Комісія).

2. Склад Комісії повинен бути сформований з рівної кількості представників Сторін (по 10 осіб, у тому числі, із Сторони власників п'ять представників від СПО роботодавців) та затверджений не пізніше 25 лютого року, що передує наступному бюджетному періоду, керівниками робочих комісій Сторін.

3. Організаційне забезпечення першого засідання Комісії, яке проводиться до 5 березня року, що передує наступному бюджетному періоду, покладається на Міністерство праці та соціальної політики.

Місце проведення наступного засідання визначається Сторонами.

4. Кожна із Сторін обирає або призначає співголову комісії та його заступника, які уповноважені підписувати протоколи та рішення комісії.

Засідання комісії ведуть почергово співголови комісії від Сторін, а у разі їх відсутності - заступники.

5. Переговори проводяться поетапно протягом двох - чотирьох засідань:

до подання Кабінетом Міністрів України проекту основних напрямів бюджетної політики на відповідний рік (до 15 березня року, що передує наступному бюджетному періоду);

до подання Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховною Радою проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік, в якому визначено розмір мінімальної заробітної плати.

6. Реєстрація членів комісії проводиться кожною із Сторін перед початком переговорів, а також може повторно проводитися в ході переговорів (у разі необхідності з'ясування наявності кворуму).

Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини представників від кожної Сторони.

7. Переговори проводяться у формі відкритих засідань.

Сторони можуть запрошувати на засідання експертів, консультантів з окремих питань, яким може надаватися право на виступ за згодою співголів.

Сторона на запит іншої Сторони повинна надати статистичну інформацію в обсягах, визначених Планом державних статистичних спостережень, а також інформаційно-аналітичні матеріали, які сприятимуть переговорам. Зазначені матеріали повинні бути надані не пізніше 10 днів з дня надходження запиту.

8. Члени комісії беруть участь в обговоренні з почерговим викладенням своєї позиції, аргументованої розрахунками та іншими аналітичними матеріалами обстежень підприємств різних галузей економіки.

Першим викладає позицію Кабінет Міністрів як вищий орган у системі органів виконавчої влади, що забезпечує проведення в державі політики у сфері праці та зайнятості населення, соціального захисту, і подає Верховній Раді України проект Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Позиції Сторін повинні ґрунтуватися на нормах Конституції України, законів України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", "Про оплату праці", Кодексу законів про працю України та міжнародних договорів, ратифікованих в Україні.

Тривалість виступів від Сторони повинна становити не більш як:

для співголів комісії - 10 хвилин,

членів комісії - 5,

повторних виступів - 3 хвилини.

9. Дата проведення та попередній порядок денний наступного засідання визначається Сторонами на черговому засіданні комісії.

Порядок денний кожного засідання у разі потреби може за взаємною згодою Сторін коригуватися на початку роботи.

Щороку на першому засіданні:

1) утворюється секретаріат комісії та призначається його керівник;

2) заслуховується і протоколюється повідомлення представника від Кабінету Міністрів України про:

законодавство щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати;

прогнозні макроекономічні показники розвитку економіки;

пропозиції щодо базових параметрів та критеріїв для визначення розміру мінімальної заробітної плати, обґрунтовані розрахунки його розміру.

10. Рішення комісії протягом трьох днів оформляються протоколом, який ведеться на кожному засіданні і підписується співголовами комісії або їх заступниками, які вели переговори, та керівником секретаріату комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів комісії від кожної Сторони.

11. Протоколи засідань комісії складаються у двох примірниках - по одному кожній Стороні; протокол тиражується кожною Стороною самостійно і його копія надається членам комісії до наступного засідання.

12. За підсумками засідання комісії Сторони можуть спільно або самостійно інформувати засоби масової інформації.

13. Кожна із Сторін під час засідань має право брати додаткові перерви до 30 хвилин для проведення консультацій з обговорюваного питання, але не більше однієї години (сумарно) за засідання.

14. Переговори можуть перериватися за ініціативою Сторін чи однієї із Сторін на погоджений між ними строк з метою додаткового вивчення аргументів та інформації, проведення консультацій без зміни кінцевого строку роботи комісії.

15. Перегляд узгоджених і прийнятих на засіданнях рішень допускається лише за спільною згодою Сторін, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від кожної Сторони.

16. На останньому засіданні комісії формуються остаточні домовленості або розбіжності і оформляється заключний протокол. Заключний протокол передається Сторонам для розгляду на засіданнях робочих комісій.

17. У разі неузгодження позицій Сторін за результатами роботи комісії Сторони проводять додаткові консультації і переговори.

18. У разі розбіжності позицій Сторін Кабінет Міністрів України додає до законопроекту про Державний бюджет України на відповідний рік довідку про позиції Сторін.

 
ПРОТОКОЛ
розбіжностей щодо окремих пунктів Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010 – 2012 роки
1. Сторони з незалежних від них причин не дійшли в ході переговорів згоди з таких питань:

^ Редакція пунктів Угоди, запропонована Стороною профспілок 

Редакція пунктів Угоди, запропонована Стороною власників 

^ Розділ IV. Соціальний захист працівників 

Кабінет Міністрів України зобов'язується: 

Щороку під час розроблення законопроекту про Державний бюджет України передбачати видатки на 

фінансування: 

  

1. державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла в розмірі не менш як 0,5 % обсягу ВВП. 

Вилучити 

2. виплат у повному обсязі компенсацій і допомоги для окремих категорій громадян відповідно до вимог законодавчих актів України, зокрема законів України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про соціальний захист дітей війни" та інших. 

забезпечення виплат компенсацій і допомоги для окремих категорій громадян відповідно до вимог законодавства у повному обсязі відповідно до бюджетних призначень. 

3. субвенції (дотації) місцевим бюджетам на здешевлення для підприємств житлово-комунального господарства вартості газу та електроенергії до розміру цін (тарифів), встановлених для населення, в частині обсягу послуг, що надаються населенню. 

Вилучити 

За участю Сторони профспілок розробити та запровадити в 2010 році Порядок проведення моніторингу застосування державних соціальних стандартів і нормативів та їх фінансового забезпечення. 

Вилучити 

Завершити в 2010 році розробку та затвердження соціальних стандартів і нормативів, передбачених Державним класифікатором соціальних стандартів і нормативів, затвердженим і введеним в дію наказом Мінпраці України від 17 червня 2002 року N 293. 

Протягом дії Генеральної угоди завершити розробку та затвердження соціальних стандартів і нормативів, передбачених Державним класифікатором соціальних стандартів і нормативів, затвердженим і введеним в дію наказом Мінпраці України від 17 червня 2002 р. N 293. 

За участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців, які є суб'єктами Угоди, вживати заходів щодо забезпечення для застрахованих осіб:
а) співвідношення середнього розміру виплати до середнього розміру заробітної плати в цілому по Україні на рівні не менш як:
у випадку безробіття - 45 відсотків;
пенсій за віком - 50 відсотків;
пенсій по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника - 40 відсотків. 

За участю Сторони профспілок та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців і підприємців, які є суб'єктами Угоди, вживати заходів щодо забезпечення для застрахованих осіб:
а) співвідношення середнього розміру виплати до середнього розміру заробітної плати в цілому по Україні на рівні не менш як:
у випадку безробіття - 45 відсотків;
пенсій за віком - 50 відсотків. 

Протягом 2010 - 2011 років розглянути питання щодо можливості: 

- формування керівних органів страхових фондів за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування на двосторонній основі - представниками застрахованих осіб і роботодавців із забезпеченням державними органами функцій державного нагляду за дотриманням законодавства в цій сфері; 

Вилучити
(Урядова частина Сторони власників) 

- збільшення величини оцінки одного року страхового стажу з метою забезпечення справедливої диференціації розміру пенсій. Зокрема забезпечити поетапне підвищення величини оцінки одного року страхового стажу для призначення пенсій до 1,5 відсотка. 

Вилучити 2. Продовжити роботу спільної робочої комісії повноважних представників Сторін власників і профспілок для ведення колективних переговорів з підготовки проекту Генеральної угоди на новий строк з метою вироблення протягом дії Угоди заходів, необхідних для досягнення остаточних домовленостей з питань, викладених у цьому протоколі.

 

Керівник групи повноважних
представників Сторони власників 

 
В. Надрага 

Керівник Робочої комісії всеукраїнських
профспілок та профоб'єднань 

 
С. Кондрюк 

2286651477475110.html
2286833574876344.html
2286933174740516.html
2287032937780373.html
2287091238252306.html