ВИСНОВКИ - Магістерська програма „ Менеджмент в галузі виробництва та переробки продукції свинарства (назва)

ВИСНОВКИ
У даній роботі був проведений аналіз та дослідження аспектів управління інноваційної діяльності підприємства на прикладі ЗАТ «Гадяцький м’ясокомбінат», в результаті чого були зроблені наступні висновки:

1. Найкращими є ті нововведення, що передбачуються вже в проекті підприємства і забезпечують докорінні зміни в технологічному процесі або випуск на ринок наукоємної продукції з високим рівнем конкурентної спроможності. Будь-яке підприємство, що хоче вижити в умовах ринку, зобов’язане мати в розпорядженні механізм відновлення і володіти процедурами інноваційного менеджменту.

2. В цілому в Україні створена важлива законодавча база для здійснення і розвитку інноваційної діяльності (близько 70 документів), але все ж за кількістю і якістю нормативних законодавчих актів вона поступається подібним системам у розвинутих країнах світу.
3. Одним з перспективних напрямків науково-технічного прогресу та управління нововведеннями в м’ясопереробній галузі є комплексна механізація, електрифікація і автоматизація виробництва. Вона являє собою заміну ручної праці механізмами як на основних так і на допоміжних операціях, перехід від часткової механізації і автоматизації технологічних і транспортних операцій до автоматизації виробництва окремих цехів і підприємства в цілому.
4. ЗАТ „Гадяцький м’сокомбінат” створено на базі однойменного орендного підприємства в 1994 році. Він складається з 5 основних виробничих дільниць на яких здійснюється забій худоби та переробка м’яса. Заготівля м’яса здійснюється в Полтавській та частково в Сумській областях. Господарства Полтавської області в структурі постачання сировини займають 90%. Розміри Гадяцького комбінату не дозволяють йому значно впливати на ринкову ситуацію регіону. Питома вага по області в структурі заготівлі сировини складає 2,6 %, в структурі середньорічних основних фондів – 4 %. В цілому аналіз даних по галузі вказує на її збитковість.

Результати досліджень рентабельності та фінансової стійкості комбінату свідчать про збереження підприємством стійкого рівня простого відтворення виробництва. Розрахунки на ЕОМ свідчать про те, що рівень рентабельності залишиться майже незмінним і в наступні п’ять років.

5. Дослідження показало, що підприємство намагається всіляко використовувати різноманітні технічні й технологічні досягнення науки і техніки такі як процеси хімізації та застосування штучного холоду на виробництві.

6. На Гадяцькому м’ясокомбінаті в квітні 2001 року впроваджено новий агрегат по упаковці ковбасних виробів. Впровадження нового автоматизованого комплекту обладнання з виробництва ковбасних виробів сприяло підвищенню прибутковості виробництва до 25 %.

7. Цілями вдосконалення технологічних процесів на м’ясокомбінаті являються покращення техніко-економічних параметрів виробництва традиційних видів м’ясної продукції, більш повне і ефективне використання всіх компонентів сировини і розвиток біотехнології, оновлення асортименту і виробництва нових видів продуктів.

8. Основними заходами щодо стимулювання інноваційної активності на ЗАТ “Гадяцький м’ясокомбінат є створення на підприємстві фонду розвитку виробництва, науки і техніки, надання підприємству кредитів банківськими установами на технічне переоснащення, матеріальне заохочення в формі винагород і премій різним робітникам за досягнуті результати у сфері розвитку науки і техніки, розробка заходів по вдосконаленню організації праці, забезпечення підприємства високо мобільним, орієнтованим на постійний розвиток персоналом , залучення співробітників у планування і здійснення перетворень.

9. Для оцінки загальної економічної ефективності інновацій використовується система наступних показників: термін окупності інвестицій, чиста приведена ефективність вкладень і норма дохідності. При аналізі рішення про придбання нової технологічної лінії на м’ясокомбінаті чистий приведений ефект склав 8 572 грн., а внутрішня норма прибутковості 25,32 %, тому це варіант слід прийняти.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Конституція України.-К.: Видання інституту законодавства Верховної Ради України,1996.-249с.

2.Про господарські товариства: Закон України, 1991.

3. Про охорону праці: Закон України, 1992.

4.Про інноваційну діяльність: Закон України, 2002.

5.Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні:

Закон України, 2003.

6.Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку: Указ Президента України, від 8 червня 2000 р. №103.

7.Про концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Постановою Верховної Ради України, від 13 липня 1999 р. № 916-14.

8.Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, інноваційне інвестування яких здійснюватиметься за рахунок частини коштів, отриманих від приватизації державного майна, розподілу і використання цих коштів: Постановою Кабінету Міністрів України,

від 26 листопада 2003 р. № 1839.

9. Про затвердження Державної програми прогнозування науково-технічного та інноваційного розвитку на 2004-2006 роки: Постановою Кабінету Міністрів України, від 25 серпня 2004 р. №1086.

10.Андрійчук В.Г. Обгрунтування економічного механізму інтеграції аграрних і переробних підприємств.-У кн.: Підприємництво в аграрній сфері економіки.-К.: УАЕ УААН, 1998.-с.161.

11.Василенко О. В. Інноваційний менеджмент. – К.: ЦУЛ, Фенікс.– 2003.– 440с.

12.Виханський О.С. Стратегическое управление.-М.: Гардарики.-2000.-296с.

13.Гришко В.В. Рабштина В.М. Основи ринкових відносин.-Полтава.: Полтавський літератор.-1995.-400с.

14.Завадський Й.С. Управління сільськогосподарським виробництвом у системі АПК.-К.: Вища школа.-1992.-367с.

15.Инновационный менеджмент. Учебник / Под. ред. С. Д. Ильенковой – М.: ЮНИТИ, 2001. – 327с.

16.Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві.-К.: КНЕУ.-2000.-372с.

17.Остапчук М., Рибак А. Система технологій (за видами діяльності): навчальний посібник.-К.: ЦУЛ, 2003. – 888с.

18.Рогова М. Технологія м’яса і м’ясопродуктів: Уч. для вузов.-С.: Агропромиздат, 1988. – 576с.

19.Уткин З. А. и др. Инновационный менеджмент. – М.: АКАЛИС, 1996. – 348с.

20.Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2002. – 400с.

21.Борщевський П., Ушкаренко В., Чернюк Л., Мамуль Л. Регіональні агропромислові комплекси України.-К.: Наук.думка,1996. – 328с.

22.Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство та підприємство./ Пер. з англ. – К.: Україна, 1994. – 312с.

23.Артикульна Г. Оптимізація структури корпоративного управління в акціонерних товариствах агропромислового комплексу// Економіка АПК.-2001.-№7.-с.73-77.

24.Баранчеев В., Мартынов Л. Механизм инновационного развития предприятия: [Инноватика]// Изобретательство. – 2002. - №7. – с.9-17.

25.Білоусько Т. Моделювання продовольчого комплексу регіону// Регіональні аспекти.-2001.-№4.-с.29-31.

26.Билык Ю. Новая аграрная политика – основа преодоления кризиса в АПК// Экономика Украины.-1998.-№8.-с.54-61.

27.Бутнік-Сіверський О., Красовська А. Теоретичні засади інтелектуальної інноваційної діяльності на підприємстві// Економіка України.-2004.- №12.-с.31-34.

28.Гайдамак Н. Формування системи управління результативністю організаційних структур// Економіка АПК.-1997.-№9.-с.22-23.

29.Данилов И., Царегородцев П. Инновация как универсальный инструмент повышения конкурентоспособности предприятия// Стандарты и качество. – 2004. - №1. – с.70-72.

30.Дерев’янко О. Стратегія реструктуризації харчової промисловості України// Економіка АПК.-1998.-№11.-с.32-33.

31.Драган О. Основні напрямки реструктуризації підприємств м’ясної промисловості України// Економіка, Фінанси, Право.-2000.-№11.-с.3-6.

32.Драган О. М’ясна промисловість: Проблеми акціонування// Економіка, Фінанси, Право.-2000.-№8.-с.3-5.

33.Дудар Г. Маркетингова діяльність в агропромислових підприємствах// Економіка АПК.-1996.-№4.-с.62-66.

34.Євсюков Ю. Оцінка інноваційних стратегій підприємства// СХІД. – 1997. - №9-10. – с.18-21.

35.Євтушенко В. Система в мясной промышленности. Нужна ли она?// Мясной бизнес.-2004.-№7.-с.47-51.

36.Євчук Л. Стан та розвиток взаємовідносин сільськогосподарських і переробних підприємств в умовах переходу до ринку// Вісник аграрної науки.-1996.-№4.-с.76-78.

37.Єрмаков О. Методологія економічного дослідження організаційних форм виробництва// Економіка АПК.-2003.-№1.-с.31-36.

38.Казанцев А. Метод наилучших показателей в современном инновационном менеджменте// Наука та наукознавство. – 1997. -№3-4.-с.120-131.

39.Каранулова Т. Состояние мясоперерабатывающей отрасли Полтавской области// Мясной бизнес.-2003.-№7.-с.32-34.

40.Кличановський В. HR – менеджер в инновационном бизнесе. Реалии 21 века// Справочник кадровика. – 2003. - №5. – с.72-74.

41.Клюкач В. Инновационный менеджмент в АПК// Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. – 2001. - №11. – с.7-10.

42.Ковалишин П. Інноваційний менеджмент. Актуальні питання// Економіст.– 2004. - №6. – с.60-61.

43.Корінько М. Новий етап реструктуризації м’ясопродуктового під комплексу України// Економіка АПК.-1998.-№11.-с.24-31.

44.Кудирко О. Сучасний стан інноваційної діяльності у підприємствах харчової промисловості України// Економіка АПК.-2004.-№11.-с.102-107.

45.Кудрявцев Д. Значения научно-технического прогресса для экономического развития предприятий// Пищевая промышленность. – 1999. - №12.-с.22-24.

46.Лагода Т., Дерев’янко Е. Заколбасили. Годовой промышленный обзор. Рынок мясопродуктов// Бизнес.-2004.-№32.-с.118-122.

47.Лілик І. Українське м’ясо: непроста доля…// Маркетинг в Україні.-2002.-№4.-с.4-8.

48.Лінник В., Михайлова Т. Інноваційний підхід до економічного контролю та аналізу якості продукції агропідприємств// Проблеми науки. – 2004. - №2. – с.22-30.

49.Лисицын А. Повешение эффективности переработки мяса// Хранение и переработка сельськохозяйственного сырья.-1999.-№10.-с.29-33.

50.Лиськов В. Харчова промисловість: стан і проблеми// Харчова і переробна промисловість.-1998.-№5.-с.4-6.

51.Лукінов І. Особливості аграрної реформи та інтеграційних процесів в АПК України у контексті східно-європейських перетворень// Економіка України.-1993.-№12.- с.3-12.

52.Мазур А. Організаційно-методологічні проблеми формування кадрового потенціалу АПК регіону в перехідний період// Економіка АПК.-2001.- №6.-с.112-113.

53.Мирошников П., Реклизон А. Пищевая и перерабатывающая промышленность Украины// Бизнес информ.-1999.-№7-8.-с.61-63.

54.Місюк М. Поліпшувати структуру підприємницької діяльності у виробництві м’яса// Економіка АПК.-2001.-№8.-с.117-120.

55.Молдаван Л. Организация рынков мясного сырья в Украине: проблемы и пути их решения// Мясной бизнес.-2003.-№6.-с.37-39.

56.Московська Н. Якість харчових продуктів – поза сумнівів// Стандартизація, сертифікація, якість.-2002.-№1.-с.51-52.

57.Николаенко А. ЧПК: четкость, порядок, качество//Мясной бизнес.-2003.-№6.-с.32-33.

58.Ніл А. Майбутні інвестиції у сільське виробництво і переробну промисловість// Пропозиція.-1996.-№8.-с.8-11.

59.Олійник М., Романенко Т., Касьянова Н. Особливості моделювання галузевих структур агропромислового виробництва в регіонах Лісостепу// Економіка АПК.-1995.-№4.-с.45-47.

60.Пасичный В. Критерии оценки пищевой ценности мясопродуктов// Мясной бизнес.-2003.-№8.-с.64-65.

61.Рынок мяса и мясных продуктов Украины 2003// Мясной бизнес.-2004.-№2.-с.60-65.

62.Руденко О. Сосиска в чести. Годовой торговый обзор рынка колбасных изделий// Бизнес.-2004.-№5.-с.108-114.

63.Саблук П. Сучасний стан аграрної економіки і реформ в АПК України//Бухгалтерія.-1999.-№3.-с.2-12.

64.Семин А. Составление инновационного бизнес-плана на предприятиях АПК// Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. – 2003.- №9.-с.15-17.

65.Сенерович К. Ринок м’яса в Україні// Пропозиція.-2000.-№7.-с. - 100-102.

66.Сенів Р. Засоби для зменшення втрат і покращення якості м’яса// Фермерське господарство.-2001.-№46.-с.6-10.

67.Степаненко С. Про визначення рівня конкурентоспроможності переробних підприємств// Економіка АПК.-2001.-№5.-с.56-60.

68.Стороженко О. Инновационный менеджмент: Выбор времени атаки// Бизнес-информ. – 1998. - №20. – с.71-72.

69.Стороженко О. Инновационный менеджмент: Оценка угрозы конкурентов// Бизнес-информ. – 1998. - №23-24. – с.107-108.

70.Табачук Е. Акционирование в мясном подкомплексе// АПК: Экономика, управление.-1993.-№5.-с.48-52.

71.УкрАгроКонсалт. Рынок мяса и мясных продуктов Украины// Мясное дело.-2004.-№2.-с.5-13.

72.Фатхутдинов Р. Инновационный менеджмент как система повышения конкурентоспособности// Управление персоналом. – 2000. - №1. – с.29-39.

73.Фатхутдинов Р. Новый подход к инновационному менеджменту// Управление персоналом. – 1998. - №9. – с.84-99.

74.Федоренко В., Гаврилова Т. Управління підприємствами харчової промисловості в умовах приватизації// Агро світ.-2002.-№19.-с.28-31.

75.Федулова Л. Інноваційний менеджмент в Україні: Проблеми та шляхи формування// Економіст. – 2002. - №2. – с.52-54.

76.Фесянов В. Инновационный менеджмент как конструктивная сила современного управления// Персонал. – 2003. – №1. – с.70-75.

77.Хвыля С. Микроструктурный анализ, идентификация и фальсификация мясных продуктов// Мясная промышленность.-2002.-№6.-с.68-69.

78.Черевко Г., Фадєєва О., Астратова Г. Маркетинг продовольчого ринку: досвід США та проблеми України// Економіка АПК.-1996.-№4.-с.86-90.2268695336083294.html
2268794181165700.html
2268874743619473.html
2268945312283545.html
2269014680154908.html